IDEA

RELACJE

Autentyczne relacje to dla nas podstawa działań naszej szkoły. Uważamy, że poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego jest pierwszym i najważniejszym warunkiem do tego, aby dzieci były otwarte na naukę nowych rzeczy.

EMPATYCZNA KOMUNIKACJA

Inspirujemy się założeniami NVC (empatycznej komunikacji) jako sposobu głębszego rozumienia siebie i innych, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, konfliktami i budowania dobrych relacji. W Mozaice jest miejsce na to, aby widzieć siebie w różnych sytuacjach, również tych konfliktowych. Konflikty są dla nas szansą na pogłębienie relacji. Staramy się, aby dorosły był mediatorem, który wysłuchuje i nie narzuca rozwiązań, a pomaga dzieciom je odnaleźć.

Mozaikowa kadra rozwija się w obszarze empatycznej komunikacji uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach, superwizjach, pod okiem wykwalifikowanych trenerów oraz praktyków współpracujących ze szkołami.

OTWARTOŚĆ na różnorodność

Chcemy, aby w Mozaice każdy czuł się ok takim, jaki jest. Staramy się wspierać postawy tolerancji, szacunku pomimo różnic i wrażliwości na jakkolwiek rozumianą “inność”. Wierzymy, że otwartość i brak uprzedzeń są niezwykle ważne w dzisiejszej rzeczywistości.

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

Chcemy wyposażyć młodych ludzi w praktyczne umiejętności potrzebne do satysfakcjonującego funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości (wiedza o sobie samym,  umiejętność komunikowania potrzeb  i rozumienia emocji, kreatywność, krytyczne myślenie, przedsiębiorczość).

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

Zamiast standardowego oceniania stosujemy  Ocenianie Kształtujące, będące rzetelną informacją zwrotną dotyczącą postępów ucznia, bez porównywania do reszty klasy. Mozaikowa kadra jest w procesie pogłębiania wiedzy dot. OK i wykorzystania praktycznych OK narzędzi (m.in. ocena koleżeńska, samoocena, określanie celów, kryteria sukcesu).

WSPÓŁPRACA

Stosujemy metody pracy przygotowujące do współdziałania w zespole poprzez metodę projektów (wewnątrz klasy, w obrębie kilku klas lub z zaangażowaniem całej szkoły). Współpraca jest dla nas dużo ważniejsza i cenniejsza niż rywalizacja.


Wszelkie autorskie, innowacyjne i niestandardowe inicjatywy witane są w Mozaice z entuzjazmem. Nie boimy się popełniania błędów, bez nich tworzenie czegoś nowego nie byłoby możliwe.  Szukamy sposobów na pracę projektową z uczniami, korelację przedmiotów, podążanie za zainteresowaniami uczniów, pracę w grupach gdzie są uczniowie w różnym wieku i na różnych poziomach edukacyjnych, oddawanie odpowiedzialności za proces uczenia się uczniom i wiele innych obszarów, które wykraczają poza sferę utartych rozwiązań.


Poszukujemy inspiracji oraz rozwiązań problemów czerpiąc z różnych nurtów, m.in. filozofii NVC, pedagogiki Jespera Juula, Marii Montessori, Korczaka, edukacji demokratycznej, szkół waldorfskich i wszelkich innych form tzw wolnej edukacji. Jednocześnie nie utożsamiamy się z jednym nurtem, sprawdzamy różne rozwiązania i przenosimy na grunt Mozaiki to, co uznajemy za ciekawe i możliwe do wykonania na dany moment. W efekcie Mozaika jest szkołą, gdzie realizujemy podstawę programową wg MEN, mamy podział na klasy, podręczniki, OK zeszyty, nie mamy prac domowych (lub bardzo niewiele – w postaci “wyzwań”), brak jest dzwonków, nie porównujemy i nie oceniamy uczniów w standardowy sposób (korzystamy z narzędzi Oceniania Kształtującego), staramy się w uczniach i uczennicach widzieć przede wszystkim dzieci z ich potrzebami, indywidualnymi umiejętnościami  i możliwościami.


Mozaika jest społecznością UCZĄCĄ SIĘ. Zzapraszamy Was do wspólnej wędrówki, podczas której będziemy poszukiwać, sprawdzać, witać nowe rozwiązania, narzędzia, sposoby na edukację. Podczas tej drogi nie unikniemy błędów, są one dla nas cenną nauką i witamy je z otwartością. Jeśli jesteście gotowy na podjęcie wyzwania i wyruszenie z nami w podróż w poszukiwaniu nowych dróg edukacji, zapraszamy do kontaktu i rekrutacji.